polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6426

Readers on-line: 14

Total number of users since Jun 1, 2012: 5324212

Collection

Library

Frequently read publications : Chemistry, Environment, Biotechnology

Page1of3 pages

1 | 2 | 3
 1. Mikoryzy i ich wielofunkcyjna rola w środowisku [163]
 2. Nowoczesne materiały do przechowywania wodoru jako paliwa przyszłości [143]
 3. Właściwości fizykochemiczne produktów enzymatycznego utleniania skrobi [136]
 4. Synteza policyklicznych, skondensowanych węglowodorów heteroaromatycznych zawierających w pierścieniu atomy azotu i siarki [110]
 5. Oznaczanie ołowiu i kadmu w wodzie pitnej, metodą atomowej absorpcyjnej spektrometrii z wzbudzeniem elektrotermicznym (GFAAS) [82]
 6. Homeopatia, część I [78]
 7. Ekologiczne aspekty stosowania biomasy roślinnej na przykładzie pelletu sosnowego i łuski słonecznika [75]
 8. Autoprzeciwciała rozpoznające białka mieliny jako biomarkery w stwardnieniu rozsianym [69]
 9. Jednoczesne oznaczanie nieorganicznych anionów oraz kwasów karboksylowych metodą chromatografii jonowej z elucją gradientową [69]
 10. Recykling energetyczny odpadów komunalnych frakcji RDF metodą pirolizy ciągłej [58]
 11. Budowa i funkcja immunoglobulinopodobnych receptorów naturalnych komórek cytotoksycznych u człowieka [57]
 12. Rare leafhopper species in Polish fauna – distributional maps (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) [49]
 13. Structure data at 150 K for diammonium oxalate monohydrate,[NH4]2[C2O4][H2O] [45]
 14. Inwazja babki byczej Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) w estuarium Odry [45]
 15. Właściwości antyoksydacyjne naparów i ekstraktów z owoców, ogonków oraz liści czereśni (Prunus avium) [39]
 16. Poziom aktywności fizycznej kobiet a ilość i skład ich posiłków [38]
 17. Wpływ metod ekstrahowania polichlorowanych bifenyli z próbek środowiskowych na miarodajność uzyskiwanych wyników analitycznych [36]
 18. Występowanie porostów z rodzaju Usnea w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [34]
 19. Typy szczepionek i skuteczność szczepień ochronnych wykorzystywanych w profilaktyce zakażeń Streptococcus pneumoniae [33]
 20. Farmaceutyczne kokryształy antagonistów receptora angiotensyny II [32]
 21. Oddziaływanie nadtlenku wapnia na aktywność wybranych oksydoreduktaz w glebie zanieczyszczonej olejem kreozotowym [32]
 22. Wzbogacanie żywności w długołańcuchowe kwasy omega-3 [31]
 23. Badanie własności związków kompleksowych wybranych biopierwiastków ze składnikami napojów energetyzujących [30]
 24. Ocena stanu ekologicznego powierzchniowych wód rzeki Turia na podstawie Makrofitowego Indeksu Rzecznego (MIR) [28]
 25. Rozmieszczenie stanowisk inwazyjnego żółwia czerwonolicego (Trachemys scripta elegans) (Wied, 1838) w województwie zachodniopomorskim (północno-zachodnia Polska) [28]