polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6460

Readers on-line: 15

Total number of users since Jun 1, 2012: 5367013

Collection

Library

Frequently read publications : Językoznawstwo

 1. Neologizmy w twórczości Stanisława Lema [6776]
 2. O sposobach badania nazw własnych (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) [2142]
 3. Kontekst sytuacyjny tekstu a eksplikowanie określonych pojęć etyczno-społecznych (na przykładzie wybranych czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych) [661]
 4. Основные направления теолингвистических исследований в современном славянском языкознании [647]
 5. Проблеми лексичної інтерференції на матеріалі української та польської мов та шляхи її подолання у польському мовленні студентів філологічних факультетів [483]
 6. Teolingwistyka polska w kontekście teolingwistyki słowiańskiej [445]
 7. Stylizacja potoczna w powieści kryminalnej Tomasza Jamrozińskiego "Schodząc ze ścieżki" [422]
 8. Stylizacja potoczna w powieści kryminalnej Ewy Ostrowskiej "Bez wybaczenia" (zagadnienia leksykalne) [390]
 9. Analiza komparatystyczna blogów politycznych Janusza Palikota, Ryszarda Kalisza i Jarosława Gowina [283]
 10. Relikty bezprzyimkowych konstrukcji okolicznikowych i dopełnieniowych w gwarach polskich [198]
 11. Formy fleksyjne czasowników a formy wypowiedzi w idiostylu naukowym Joachima Lelewela [174]
 12. Ісламізми-власні назви в українських перекладах Корану [143]
 13. Kulturowo-socjologiczne aspekty nadawania imion (na przykładzie imion mieszkańców gminy Niegowa w województwie śląskim) [119]
 14. Antropocentrizmus v názvoch húb [119]
 15. Utylitaryzm etyczny jako element zachowania językowego (na podstawie tekstów ofert firm ubezpieczeniowych) [109]
 16. Charakteryzacja językowa postaci młodzieżowych w powieści Ludmiły Marjańskiej "Pierwsze śniegi, pierwsze wiosny" (wybrane zagadnienia) [103]
 17. Syntaktyczne ukształtowanie tytułów tekstów naukowych [103]
 18. Językowe sygnały recepcji mów w staropolskich diariuszach sejmowych i sprawozdaniach stenograficznych z obrad sejmu [83]
 19. Homojęzyk w homopowieści. Psychologiczno-socjologiczne aspekty języka środowiska homoseksualnego na podstawie powieści "Lubiewo" Michała Witkowskiego [81]
 20. Slovak grammaticalized modal verbs from the perspective of traditional and cognitive linguistics [61]
 21. «Жіночий принцип» як неодмінна структурна складова сербських ліричних народних балад [57]
 22. Wybrane cechy internetowych porad językowych a świadomość językowa ich użytkowników [56]
 23. Interpretácia kognitívneho východiska v horizontálnom a vertikálnom kreovaní textu [56]
 24. Językowe wykładniki emocjonalności w listach emigracyjnych Joachima Lelewela [49]
 25. Wpływ kontekstu na aktualizację wzorca gatunkowego aktu uszanowania (na przykładzie tekstu z początku XIX wieku) [48]