polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6843

Readers on-line: 53

Total number of users since Jun 1, 2012: 5941238

Collection

Library

Frequently read publications : Gubernaculum et Administratio

Page1of3 pages

1 | 2 | 3
 1. Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym (t. 1 i t. 2) pod redakcją naukową M. Bogusza (Gdańsk 2019, t. 1 – ss. 161; t. 2 – ss. 175) – artykuł recenzyjny [65]
 2. Pozycja władcy w przepisach Konstytucji 3 maja 1791 na tle konstytucji francuskiej z 3 września 1791 i Karty Konstytucyjnej z 4 czerwca 1814 r. [49]
 3. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej [40]
 4. The history, basic institutions and theoretical hubs of Hungarian communications market regulation [34]
 5. Recenzja monografii pt. Rzecznik Praw Dziecka. Zagadnienia ustrojowo-prawne [33]
 6. Democratic control over the armed forces in the legal order of the member states of the Council of Europe [33]
 7. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Niesamodzielna dorosłość – zadanie dla administracji i państwa”, Wrocław 2021 [32]
 8. Spór o wybory powszechne na stanowiska sędziowskie w amerykańskim dyskursie publicznym w okresie „demokracji jacksonowskiej” [32]
 9. Ocena wodnoprawna jako nowy instrument administracyjnoprawny ochrony wód powierzchniowych [31]
 10. Koncyliarystyczne źródła nowożytnych pojęć prawnych na podstawie myśli Mateusza z Krakowa [31]
 11. Ograniczenie dopuszczalności stosowania formy decyzji administracyjnej [31]
 12. Park narodowy jako prawna forma ochrony przyrody – analiza wybranych zagadnień z uwzględnieniem przykładu Ojcowskiego Parku Narodowego [29]
 13. Ewolucja koordynacji w administracji publicznej [29]
 14. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium „Kim jest Sędzia Trybunału Konstytucyjnego? Status sędziego TK wczoraj i dziś” [28]
 15. Sprawozdanie – I Otwarte Seminarium Naukowe – „Aksjologia prawa intertemporalnego” [28]
 16. Pojęcie sprawiedliwości w historiozofii starożytnej [18]
 17. Cechy definiujące pracę zdalną oraz tryb jej powierzenia w świetle ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. oraz projektów ustaw o zmianie Kodeksu pracy z 18 maja oraz 16 lipca 2021 r. [17]
 18. Determinanty kształtowania podziału terytorialnego – ujęcie administracyjnoprawne [11]
 19. Podstawy odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa [11]
 20. Pozycja zobowiązanego w kontekście zajęcia wierzytelności z jego rachunku bankowego w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji – wybrane zagadnienia [10]
 21. Czynniki ochrony praw człowieka w przeprowadzaniu oględzin w sprawach zabójstw [9]
 22. Praworządność a zakres interpretacji norm ustawowych w procesach kontroli sądowoadministracyjnej. Uwagi na tle zjawiska „prawotwórstwa” sądów administracyjnych [8]
 23. Czy instytucjonalizacja „prawa do prawdy” jest receptą na kryzys informacyjny? [8]
 24. Gubernaculum et Administratio, Nr 1(23) - Spis treści [8]
 25. Ograniczenia zasady wolności gospodarczej na przykładzie regulacji prawnych dotyczących udzielania zezwoleń spółkom osobowym [7]