polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Zeszyty Historyczne, T. 12 - wstęp

Publication structure:
 • Czasopisma Naukowe
  • Zeszyty Historyczne
   • T. 12
    • Wstęp
     • Spis treści
     • Depozytariusz pamięci historycznej - prof. dr hab. Tadeusz Dubicki
     • Wykaz publikacji prof. dr. hab. Tadeusza Dubickiego
     • Tabula Gratulatorum
    • Przebieg polsko-francuskich rokowań o pożyczkę na cele obrony narodowej w latach 1930-1931
    • Dyplomacja II RP wobec dylematów ideowo-organizacyjnych mniejszości polskiej w Niemczech międzywojennych
    • Wywiad polski w Ameryce Północnej i Południowej w czasie II wojny światowej
    • Kampania mołdawska Samuela Koreckiego 1615-1616 r.
    • Kilka uwag na temat współpracy Oddziału II SGWP z organami policji w zwalczaniu szpiegostwa
    • "Cud Wisły" 1920 r. w ocenie polskich ugrupowań politycznych
    • Inwigilacja emigracyjnych "dwójkarzy" przez służby specjalne PRL w latach 1945-1956. Wybrane problemy
    • Kurierzy cywilni ("kociaki") na spadochronach. Zarys problematyki
    • Organizacja działalności służby poborowej WP w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej (1945-1949)
    • Ewakuacja i internowanie 10. pułku strzelców konnych na Węgrzech w 1939 r.
    • Polski wkład w rozwój i interpretację międzynarodowego prawa rzecznego w okresie międzywojennym
    • Przemiany w Polsce w latach 1989-1990, w świetle wydawanych w Wielkiej Brytanii periodyków kół oddziałowych PSZ
    • "Żołnierze! Wy co na laurach wiekopomnej sławy do wolnej i radosnej weszliście Warszawy". Zapomniane święto stolicy Polski 22 maja
    • Funkcja zewnętrzna państwa w doktrynie agraryzmu ludowcowego
    • Okoliczności utworzenia placówki wywiadowczej "Lecomte" Oddziału II SGWP w Paryżu
    • Plany odtworzenia WP przez ruch oporu poza granicami ziem polskich w latach 1939-1945
    • Bezpieczeństwo w dobie rządów Rady Nieustającej - sprawy wojska i policji
    • 3 Korpus PSZ (sierpień - grudzień 1944 r.) - zarys prac organizacyjnych
    • Polska Partia Socjalistyczna wobec wzrostu napięcia w stosunkach polsko-czechosłowackich w 1934 r.
    • Sowietyzacja gospodarki polskiej w latach 1944-1956 z optyki uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii i Francji
    • Ład pokojowy i bezpieczeństwo geopolityczne, a wymogi racji stanu w polskiej myśli politycznej (1939-1945)
    • Misje wojskowe na Zachodzie z ramienia komunistycznych władz z Polski i ich zadania 1945-1948
    • Kształtowanie się polsko-czechosłowackiej granicy państwowej w 1945 r.
    • Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w.
    • Organizacja i kompetencje polskich naczelnych władz wojskowych we Francji (1939-1940)
    • System bezpieczeństwa II RP 1919-1939
    • Samorząd terytorialny w pracach Rządu RP na uchodźstwie w latach 1939-1944
    • Pierwsza w Europie. Konstytucja 3 maja na kartach podręczników historii z lat 1929-2001
    • Ucieczki - ewakuacje wojenne w końcu XIX i na początku XX w. (na wybranych przykładach)
    • Województwo stanisławowskie w przededniu wybuchu II wojny światowej oraz w czasie kampanii polskiej 1939 r.
    • Pod znakiem trupiej główki. Barwa "baterii śmierci" 1. pułku artylerii motorowej w latach II wojny światowej
    • System fortyfikacyjny Republiki Czechosłowacji w okresie międzywojennym
    • Diabelski pakt (z 23 sierpnia 1939 r.)
    • Doktryny administracji USA w systemie bezpieczeństwa państwa okresu "zimnej wojny": wybrane zagadnienia
    • Stosunek Wielkiej Brytanii do Polski - od konferencji pokojowej w Paryżu do uznania wschodnich granic RP 1919-1923
    • Międzynarodowe reperkusje kryzysu węgierskiego 1956 r.
    • Zamiary Hitlera wobec Polski: styczeń - marzec 1939 r.
    • Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach Polski z NATO w 1990 r.
    • Wysiedlenie Niemców z Europy Środkowo-Wschodniej w polityce międzynarodowej (1939-1945). Wybrane problemy
    • Francja wobec Polski we wrześniu 1939 r. - prawdy i mity
    • Uwag kilka o porządku wersalsko-rysko-waszygtońskim na tle systemów międzynarodowych XIX i XX w.
    • Karpaccy "wyklęci": rumuński casus Arnăuţoiu
    • Raport por. Włodzimierza Niepokoyczyckiego. Przyczynek do oceny elit politycznych okresu II wojny światowej
    • Nicolae Iorga - początki działalności politycznej (1906-1910)
    • Romana Zambrowskiego epizody pracy partyjnej, w NKWD i oświatowej (do połowy 1941 r.)
    • Kazimierz Karol Kostecki ps. "Kostek", oficer WP - ZWZ - AK - WiN (1917-1998). Założenia do biografii
    • Płk Wincenty Wnuk (1897-1987), żołnierz i dowódca września 1939 r. Szkic biograficzny
    • Günther Grundmann, konserwator zabytków prowincji dolnośląskiej i jego rola w ukrywaniu dzieł sztuki w latach 1942-1945
    • Ignacy Matuszewski (1891-1946) : w trosce o polską rację stanu
    • Niespokojna dusza. Gen. bryg. Jerzy Grobicki (1891-1972)
    • Stefan Kapuściński - działacz związkowy, poseł do Sejmu Śląskiego w latach 1930-1939 i dziennikarz
    • Suwalski adwokat w służbie wywiadu II RP. Mec. Antoni Radziukiewicz i jego związki z wywiadem i dywersją pozafrontową
    • Działalność niepodległościowa gen. Władysława Andersa na arenie międzynarodowej 1947-1970
    • Płk dypl. Tadeusz Puszczyński współtwórca działań specjalnych (dywersji pozafrontowej) w Polsce w okresie międzywojennym
    • Ppłk Emilius Clayton: pierwszy brytyjski attaché wojskowy w Warszawie
    • Gen. Tadeusz Góra - z RAF-u do komunistycznej bezpieki
    • Działalność Jana Szembeka jako posła RP w Bukareszcie w latach 1927-1932
    • Strategia "równowagi" II RP i dymisja mjr. dypl. Tadeusza Szumowskiego za ostrzeżenia o zagrożeniu wojennym w 1939 r.
    • Próby odzyskania majątku "Ostrowy" przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej
    • Gen. Marian Kukiel o Polskich Siłach Zbrojnych na obczyźnie w III wojnie światowej
    • Społeczno-patriotyczna działalność ks. Józefa Pruchnickiego (1894-1963)
    • Bezpieczeństwo w klasztorze. Bóg gwarantem bezpieczeństwa zakonników
    • Chrystianizacja Litwy w twórczości historycznej Jerzego Kłoczowskiego
    • Czego bali się ludzie w średniowieczu?
    • Kilka słów o odznakach "komercyjnych"
    • Historia mityczna w wyobrażeniach zbiorowych
    • Pielgrzymka na Jasną Górę w XIX w. - dwa świadectwa literackie
    • W sprawie synodu prowincjonalnego w Uniejowie w 1414 r.