polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Fizyka, Cz. 6-7

Publication structure:
  • Czasopisma Naukowe
    • Fizyka
      • Cz. 6-7
        • Własności kompozytów na bazie grafitu ekspandowanego wyznaczone metodą emisji akustycznej
        • Prasowany grafit ekspandowany jako perspektywiczny nośnik dla adsorbentów gazów - fizyczne badania własności i struktury
        • Porównanie przybliżeń GOK i MOK w opisie procesów termoluminescencji
        • Charakterystyki czasowe strumienia objętościowego w 2-membranowej komórce dyfuzyjno-osmotycznej
        • Galaktyczna natura Obłoku Rudnickiego-Baranowskiej
        • Badania spektrofotometryczne wybranych ciemnych obłoków międzygwiazdowych w podczerwieni
        • Ciekłe kryształy z wiązaniem wodorowym
        • O optycznym adresowaniu funkcjonalizowanych polimerów i ciekłych kryształów
        • Zastosowanie spektroskopii dielektrycznej w badaniach materiałów molekularnych
        • Nanomateriały malekularne, ich własności elektryczne i magnetyczne
        • Wpływ struktury krystalicznej p-sześciofenylu na transport nośników ładunku
        • Polimorfizm fazy stałej pewnych organicznych "glass-formerów"
        • Morfologia a struktura i warunki wzrostu kryształów antracenu
        • Fotorefrakcyjne ciekłe kryształy
        • Dynamika kolektywnych modów ferroelektrycznych w układach nanodyspersyjnych aerosil-ferroelektryczny ciekły kryształ
        • Przejścia fazowe w warstwach zaadsorbowanych na powierzchniach cylindrycznych nanoporów - korelacja z mechanizmem
        • Ciekłokrystaliczny polimorfizm 4-tetradecylo-4'-alkiloksyazobenzenów
        • Symulacje molekularno-dynamiczne materiałów typu "guest-host" - struktura i własności mieliniowo-optyczne
        • Międzymolekularne przejście międzysystemowe a spektroskopia pojedynczych cząseczek. Terylen w krysztale antracenu
        • Wytwarzanie i właściwości monowarstw nanocząstek Au w warstwie powierzchniowej polimeru
        • Modelowanie transportu jonów w amorficznych polimerach
        • Separacja faz w cienkowarstwowych mieszaninach polianilina - polistyren
        • Wyznaczanie objętości swobodnych w polimerach za pomocą anihilacji pozytonów
        • Efekt podwójnej sensybilizacji w nowych fotorefrakcyjnych układach hybrydowych PVK - nanocząsteczki LiNbO3
        • Przejścia fazowe w nowych solach BEDT-TTF z dużymi anionami organicznymi
        • Dipolowe pułapki nośników ładunku w polimerach. Badania kwantowo-chemiczne
        • Badania anizotropii dielektrycznej w fazie nematycznej 6CB jako funkcji temperatury
        • Badanie wpływu polarności rozpuszczalnika na właności spektralne calix[n]aren
        • Właściwości termiczne faz ciekłokrystalicznych 4-heksyloksybenzylideno-4'-alkiloksyanilin
        • Nowe luminofory w diodach elektroluminescencyjnych
        • Struktura wody w liotropowych fazach ciekłokrystalicznych związku celulozy
        • Badania objętości swobodnej w fotopolimeryzowanych oligoetero-akrylanach metodą anihilacji pozytonów
        • Wpływ częściowego porządkowania pierścieni karbazolowych w PVK na ruchliwość unoszenia dziur
        • Morfologia i własności polimerowych soczewek kontaktowych
        • Właściwości optyczne polimerowych soczewek kontaktowych miękkich stosowanych w leczeniu wad wzroku
        • Monitorowanie polimerowych soczewek kontaktowych stosowanych u pacjentów z różnymi wadami wzroku
        • Przedstawienie wybranych parametrów i ich wpływ na własności polimerowych soczewek kontaktowych
        • Otrzymywanie nanokompozytów polimerowych z udziałem nanorurek węglowych metodą "in situ"
        • Właściwości dielektyczne spolaryzowanego polietylenu modyfikowanego maleinianem dodecylowym
        • Wpływ stopnia usieciowania oraz zawartości chromoforu w kompozycji epoksydowej madyfikowanej 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolem na właściwości fotoluminescencyjne
        • Właściwości luminescencyjne usieciowanej kompozycji epoksydowej modyfikowanej pochodną karbazolu w zakresie temperatur 82 K - 293 K
        • Wykrywanie rozpuszczalnika w organicznych kryształach molekularnych metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją masową (Py-GC/MS)
        • Antyferroelektryczne uporządkowanie w fazie smektycznej A silnie polarnego 4-undecyloksybenzoesanu 4'-nitrotiofenolu
        • Niearrheniusowskie mody dielektryczne w ferroelektrycznych ciekłych kryształach
        • Zorientowane warstwy materiałów dyskotycznych do zastosowań w tranzystorach polowych
        • Rekonstrukcja hologramów cyfrowych z wykorzystaniem układów ciekłokrystalicznych
        • Fotogeneracja nośników ładunku w obecności pułapek w warstwach organicznych
        • Badanie anharmoniczności drgań w optycznie nieliniowym krysztale o-metylo-p-nitroaniliny (MNA)
        • Badanie własności strukturalnych polialkilotiofenów metodą dynamiki malekularnej
        • Transport nośników ładunku w dyskotycznych ciekłych kryształach badany metodą pomiaru przejściowego fotoprądu skrośnego
        • Wygaszanie fluorescencji pirazolochinoliny wprowadzanej na powierzchnię filmu polimerowego
        • Heterozłącze organiczne pentacen-perylen: własności fotoelektryczne
        • Fotoprądy powierzchniowe w warstwach tetracenu
        • Kinetyka zapisu siatek polaryzacyjnych i natężeniowych w azo-funkcjonalizowanych poli(amido-imidach)
        • Elektromodulacja fluorescencji próżniowo naparowanych warstw dendrymerów aminowych
        • Elektroabsorpcja stanów o wysokiej intensywności - specyfika i kontrowersje
        • Fotogeneracja i efekt fotowoltaiczny w mieszaninach dyskotycznych ciekłych kryształów
        • Nowe materiały fotorefrakcyjne oparte na nieogranicznych nanocząstkach TiO2 zdeponowanych w organicznej matrycy PVK
        • Wpływ modyfikatorów wielofunkcyjnych na stopień krystaliczności i właściwości mechaniczne polietylenu małej gęstości
        • Własności elektryczne cienkich warstw 1,4-cis-polibutadienu: SiC
        • Wpływ nierównomierności grubości próbek na prądy TOF oraz TSC
        • Procesy relaksacyjne w sieciowanych diepoksydowych materiałach ciekłokrystalicznych
        • Ciekłokrystaliczny polimorfizm 4-nitro-4'-alkiloksystilbenów
        • Badania dynamiki molekularnej etisteronu metodami NMR i IINS
        • Badania dynamiki molekularnej (4-apyH)SbCl4 metodami NMR i IINS