polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Fizyka, Cz. 6-7

Publication structure:
 • Czasopisma Naukowe
  • Fizyka
   • Cz. 6-7
    • Własności kompozytów na bazie grafitu ekspandowanego wyznaczone metodą emisji akustycznej
    • Prasowany grafit ekspandowany jako perspektywiczny nośnik dla adsorbentów gazów - fizyczne badania własności i struktury
    • Porównanie przybliżeń GOK i MOK w opisie procesów termoluminescencji
    • Charakterystyki czasowe strumienia objętościowego w 2-membranowej komórce dyfuzyjno-osmotycznej
    • Galaktyczna natura Obłoku Rudnickiego-Baranowskiej
    • Badania spektrofotometryczne wybranych ciemnych obłoków międzygwiazdowych w podczerwieni
    • Ciekłe kryształy z wiązaniem wodorowym
    • O optycznym adresowaniu funkcjonalizowanych polimerów i ciekłych kryształów
    • Zastosowanie spektroskopii dielektrycznej w badaniach materiałów molekularnych
    • Nanomateriały malekularne, ich własności elektryczne i magnetyczne
    • Wpływ struktury krystalicznej p-sześciofenylu na transport nośników ładunku
    • Polimorfizm fazy stałej pewnych organicznych "glass-formerów"
    • Morfologia a struktura i warunki wzrostu kryształów antracenu
    • Fotorefrakcyjne ciekłe kryształy
    • Dynamika kolektywnych modów ferroelektrycznych w układach nanodyspersyjnych aerosil-ferroelektryczny ciekły kryształ
    • Przejścia fazowe w warstwach zaadsorbowanych na powierzchniach cylindrycznych nanoporów - korelacja z mechanizmem
    • Ciekłokrystaliczny polimorfizm 4-tetradecylo-4'-alkiloksyazobenzenów
    • Symulacje molekularno-dynamiczne materiałów typu "guest-host" - struktura i własności mieliniowo-optyczne
    • Międzymolekularne przejście międzysystemowe a spektroskopia pojedynczych cząseczek. Terylen w krysztale antracenu
    • Wytwarzanie i właściwości monowarstw nanocząstek Au w warstwie powierzchniowej polimeru
    • Modelowanie transportu jonów w amorficznych polimerach
    • Separacja faz w cienkowarstwowych mieszaninach polianilina - polistyren
    • Wyznaczanie objętości swobodnych w polimerach za pomocą anihilacji pozytonów
    • Efekt podwójnej sensybilizacji w nowych fotorefrakcyjnych układach hybrydowych PVK - nanocząsteczki LiNbO3
    • Przejścia fazowe w nowych solach BEDT-TTF z dużymi anionami organicznymi
    • Dipolowe pułapki nośników ładunku w polimerach. Badania kwantowo-chemiczne
    • Badania anizotropii dielektrycznej w fazie nematycznej 6CB jako funkcji temperatury
    • Badanie wpływu polarności rozpuszczalnika na właności spektralne calix[n]aren
    • Właściwości termiczne faz ciekłokrystalicznych 4-heksyloksybenzylideno-4'-alkiloksyanilin
    • Nowe luminofory w diodach elektroluminescencyjnych
    • Struktura wody w liotropowych fazach ciekłokrystalicznych związku celulozy
    • Badania objętości swobodnej w fotopolimeryzowanych oligoetero-akrylanach metodą anihilacji pozytonów
    • Wpływ częściowego porządkowania pierścieni karbazolowych w PVK na ruchliwość unoszenia dziur
    • Morfologia i własności polimerowych soczewek kontaktowych
    • Właściwości optyczne polimerowych soczewek kontaktowych miękkich stosowanych w leczeniu wad wzroku
    • Monitorowanie polimerowych soczewek kontaktowych stosowanych u pacjentów z różnymi wadami wzroku
    • Przedstawienie wybranych parametrów i ich wpływ na własności polimerowych soczewek kontaktowych
    • Otrzymywanie nanokompozytów polimerowych z udziałem nanorurek węglowych metodą "in situ"
    • Właściwości dielektyczne spolaryzowanego polietylenu modyfikowanego maleinianem dodecylowym
    • Wpływ stopnia usieciowania oraz zawartości chromoforu w kompozycji epoksydowej madyfikowanej 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolem na właściwości fotoluminescencyjne
    • Właściwości luminescencyjne usieciowanej kompozycji epoksydowej modyfikowanej pochodną karbazolu w zakresie temperatur 82 K - 293 K
    • Wykrywanie rozpuszczalnika w organicznych kryształach molekularnych metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją masową (Py-GC/MS)
    • Antyferroelektryczne uporządkowanie w fazie smektycznej A silnie polarnego 4-undecyloksybenzoesanu 4'-nitrotiofenolu
    • Niearrheniusowskie mody dielektryczne w ferroelektrycznych ciekłych kryształach
    • Zorientowane warstwy materiałów dyskotycznych do zastosowań w tranzystorach polowych
    • Rekonstrukcja hologramów cyfrowych z wykorzystaniem układów ciekłokrystalicznych
    • Fotogeneracja nośników ładunku w obecności pułapek w warstwach organicznych
    • Badanie anharmoniczności drgań w optycznie nieliniowym krysztale o-metylo-p-nitroaniliny (MNA)
    • Badanie własności strukturalnych polialkilotiofenów metodą dynamiki malekularnej
    • Transport nośników ładunku w dyskotycznych ciekłych kryształach badany metodą pomiaru przejściowego fotoprądu skrośnego
    • Wygaszanie fluorescencji pirazolochinoliny wprowadzanej na powierzchnię filmu polimerowego
    • Heterozłącze organiczne pentacen-perylen: własności fotoelektryczne
    • Fotoprądy powierzchniowe w warstwach tetracenu
    • Kinetyka zapisu siatek polaryzacyjnych i natężeniowych w azo-funkcjonalizowanych poli(amido-imidach)
    • Elektromodulacja fluorescencji próżniowo naparowanych warstw dendrymerów aminowych
    • Elektroabsorpcja stanów o wysokiej intensywności - specyfika i kontrowersje
    • Fotogeneracja i efekt fotowoltaiczny w mieszaninach dyskotycznych ciekłych kryształów
    • Nowe materiały fotorefrakcyjne oparte na nieogranicznych nanocząstkach TiO2 zdeponowanych w organicznej matrycy PVK
    • Wpływ modyfikatorów wielofunkcyjnych na stopień krystaliczności i właściwości mechaniczne polietylenu małej gęstości
    • Własności elektryczne cienkich warstw 1,4-cis-polibutadienu: SiC
    • Wpływ nierównomierności grubości próbek na prądy TOF oraz TSC
    • Procesy relaksacyjne w sieciowanych diepoksydowych materiałach ciekłokrystalicznych
    • Ciekłokrystaliczny polimorfizm 4-nitro-4'-alkiloksystilbenów
    • Badania dynamiki molekularnej etisteronu metodami NMR i IINS
    • Badania dynamiki molekularnej (4-apyH)SbCl4 metodami NMR i IINS