polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Pedagogika, T. 8, 9, 10, Przyzywanie głębi do kręgu słów, myśli, idei i działań

Publication structure:
 • Czasopisma Naukowe
  • Pedagogika
   • T. 8, 9, 10
    • Rodzina w prawie i w polityce
    • Osoba w społeczności lokalnej jako integrator dziedzictwa i kreacji kulturowej
    • Przejawy politycznego zbliżenia i współdziałania polsko-niemieckiego u schyłku XVIII wieku (1788-1789/90)
    • Jakość komunikowania się a indywidualne możliwości na rynku pracy
    • Idee, słowa, czyny. O Jędrzeja Śniadeckiego poglądach na temat kształtowania ludzkiego fizys
    • Aum Shinrikyo - Najwyższa Prawda
    • Ekumeniczne zbliżenie między Kościołem rzymskokatolickim i Starokatolickim Kościołem Mariawitów - szanse i możliwości dialogu
    • Wpływ ofensywy TET na politykę USA w Indochinach
    • Piszę więc jestem (rzecz o modernizmie i neomodermizmie)
    • Pierwiastki czeskie w działalności samokształceniowej młodzieży polskiej na Śląsku Cieszyńskim w latach (1842-1918)
    • Jan XXIII - otwarcie na świat i jego kulturę
    • Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts und ihre Reaktion auf die Gefahren der damaligen Autokratien und des sich herausbildenden Nationalismus
    • Tadeusz Czacki jako historyk
    • Praca jako dziedzina działań człowieka
    • Zawód jako kategoria badań socjologicznych
    • Karnawałowość jarmarczna Białorusi
    • Refleksje nad patriotyzmem polskim Ślązaków
    • La voix du coeur: Pour une politique interculturelle en Afrique noire (Głos serca za polityką interkulturową w Czarnej Afryce)
    • Zbawienny postmodernizm
    • Dialogowo-interpretacyjne przesłanki krytyki epistemologii transcendentalnej
    • System Marii Montessori w pracy z małym dzieckiem
    • Specyfika filozofii wychowania
    • Drugi Zjazd Gnieźnieński w polskiej prasie
    • Śmierć ks. prof. dra hab. Józefa Tischnera - rezonans w prasie polskiej
    • Uprawnienia prawotwórcze wojewody. Zagadnienia prawnoustrojowe
    • Homilia jako współczesny model religijnej prozy oratorskiej
    • Polska szkoła średnia w Galicji w pierwszych latach wojny 1914/15-1915/16
    • Filozofia sprawnego działania w pracy nauczyciela
    • Los weteranów Legii Włoskiej w 1807 roku
    • Poglądy na wychowanie Kazimierza Twardowskiego (na podstawie prac niefilozoficznych)
    • Kilka uwag w sprawie przekładów polskich tekstów historycznych na języki zachodnioeuropejskie
    • In Europe's waiting-room
    • Apokryf listu Kościuszki do Stanisława Augusta
    • Sprzeniewierzenie funduszu na pomnik Napoleona
    • Personalizm włoski XX wieku. Armando Rigobello i Emmanuel Mounier
    • Naiwność filozofii i naiwność filozofa. Dwie miary istotnego problemu niepopularności intelektu
    • Naiwność pedagogiczna jako konieczny składnik tolerancyjnych postaw nauczycieli
    • Dzieje rzemiosła cechowego Gorzowa Śląskiego w epoce feudalnej. Przyczynek do dziejów miasta
    • Osobotwórczy aspekt czasu wolnego młodzieży
    • Stanisław Leszczyński w świecie niedowiarków
    • Parafie archidiakonatu wieluńskiego w świetle wizytacji arcybiskupa Jana Łaskiego
    • Dysfunkcje i zjawiska patologiczne we współczesnych rodzinach
    • Przeciwdziałanie narkomanii w częstochowskich szkołach średnich
    • Zagadnienia akceptacji życia własnego w kontekście psychospołecznych warunków egzystencji ludzkiej we współczesnej Polsce
    • Вивчення професійних інтересів учнів ліцею медичного профілю
    • Велетні педагогіки гуманізму. Порівняльний аналіз педагогічних концепцій А. Макаренко, В. Сухомлинського і Я. Корчака
    • Techniczno-ekonomiczne aspekty procesu wyciskania
    • O potrzebie badań nierówności edukacyjnych
    • Przemiany systemów pomocy społecznej na świecie
    • Diagnostyczne walory rysunku. Test: "Dom - Drzewo - Człowiek"
    • Problem poznania i ochrony zbiorowisk leśnych Rezerwatu "Góra Zielona" koło Częstochowy oraz wykorzystanie tego materiału w nauczaniu przdmiotu: Środowisko społeczno-przyrodnicze
    • Технології підготовки соціального педагога у країнах - членах ЕС у 90. роках ХХ ст.
    • Diagnozowanie stabilności ocen na progach edukacyjnych
    • Badania metaanalityczne
    • Rozumienie pojęcia ojczyzna jako podstawa kształtowania postawy patriotycznej dzieci przedszkolnych
    • Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie
    • Agresja młodzieży w wieku dojrzewania
    • Konflikty dojrzewającej i dorastającej młodzieży w środowisku rodzinnym
    • Prawa dziecka i tolerancja we współczesnej rodzinie
    • Refleksje na temat niektórych nowych wyzwań edukacyjnych
    • Про психологічні витоки педагогічної комунікації
    • Funkcje praktyki pedagogicznej w procesie przygotowania przyszłych nauczycieli w teorii pedagogicznej
    • Przygotowanie zawodowe nauczycieli w świetle współczesnych orientacji edukacyjnych
    • Nauczyciel-wychowawca w świetle oczekiwań dzieci w wieku przedszkolnym
    • Проблеми особистісного професійного становлення вчителя
    • Subiektywizm a przekładalność perspektyw w komunikowaniu
    • Wykorzystanie walorów przyrody regionalnej Ciężkowic w realizacji programu przedmiotu: Środowisko społeczno-przyrodnicze w klasach I-III
    • Индивидуальность учителя - сущность понятия, теоретическая модель
    • Nauczyciel wychowania fizycznego i sportu w XXI wieku
    • Теоретична модель формування готовності до читання іноземної фахової літератури у майбутніх вчителів aнглійської мови
    • Oświata i szkolnictwo polskie we Lwowie w latach 1939-1941
    • Художня культура у виховній діяльності вчителя
    • Rodzina współczesna w dobie przemian i jej wpływ na niepowodzenia szkolne
    • Wpływ zabawy na rozwój dzieci trzy- i czteroletnich
    • Щодо проблеми підвищення кваліфікації вчителів у західноєвропейському контексті (20-30-ті рр. XX ст.)
    • Педагогічні технології і професійний розвиток особистості
    • Studium Nauczycielskie w Częstochowie (1957-1971) prekursor WSP
    • Partycypacja rodziców w edukacji szkolnej dziecka
    • Problemy alkoholowe rodziny oraz dzieci - potrzeby i kierunki pomocy
    • Rola nauczycieli techniki w rozwoju cywilizacji informacyjnej
    • Miejsce i rola szkół rzemieślniczo-niedzielnych w strukturze oświaty polskiej XIX wieku (na przykładzie szkoły rzemieślniczo-niedzielnej w Częstochowie)
    • Doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie przemian
    • Zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w okresie przemian
    • Tendencje współczesnej koncepcji kształcenia
    • Henryk Jordan - prekursor wychowania fizycznego
    • Problemy orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w kontekście integracji Europy
    • System szkolny a możliwość zdobycia wiedzy przez uczniów w zakresie wyboru zawodu
    • Profil kształcenia absolwentów kierunków związanych z zarządzaniem na uczelniach technicznych w Polsce
    • Aspiracje edukacyjne, zawodowe i społeczne młodzieży
    • Poprawa samooceny nowym narzędziem terapii pedagogicznej
    • Wprowadzenie do przedmiotu: Metody relaksacyjno-koncentrujące
    • Sprawiedliwość oceniania szkolnego
    • Dziecko przewlekle chore jako podmiot oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych
    • Temat "dziecięcy" w twórczości Juliana Przybosia
    • Portret jako gatunek literacki
    • Zestawienie prac o Juliuszu Słowackim w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu. Efekty kwerend
    • Ut pictura poesis
    • Obraz lokalnej społeczności żydowskiej na łamach "Gońca Częstochowskiego" w latach 1918-1939
    • Problematyka dramatów Iwana Turgieniewa
    • Związek dramatów Iwana Turgieniewa z tradycją europejską (gatunki, ich funkcje)
    • 3 lata dziennika "Życie"
    • Motyw lęku w "Zwierzoczłekoupiorze" Tadeusza Konwickiego
    • Didaskalia a tekst poboczny. O definicyjnych problemach tekstu pobocznego i jego metatekstowym charakterze
    • Cultural Borderland in sociological perspective (the case of Upper Silesia)
    • O zasobie i funkcjach leksyki wojskowej i religijnej w utworach Jędrzeja Kitowicza
    • Przezwiska mieszkańców Wójcic w województwie opolskim
    • Języki obce pasem ratunkowym Europy
    • Komputerowe wspomaganie uczenia się - nauczania języka angielskiego
    • Wybrane zmiany językowe mieszkańców Kalet i okolic w powiecie tarnogórskim
    • Struktura słowotwórcza współcześnie używanych nazwisk mieszkańców Strzelec Opolskich
    • Zarys logiki starożytnej
    • Analiza warstwy leksykalnej w wybranych utworach Władysława Bełzy
    • Слово о полку Игореве: поэтика цветового и светового пространства
    • Właściwości metaforyzacji czasowników "biec" (бежамь) w języku polskim a rosyjskim
    • Językowe i stylistyczne zawiłości w prozie Witolda Gombrowicza na przykładzie "Trans-Atlantyku" i "Ferdydurke"
    • Napisy nagrobne na Śląsku
    • Niezwykłość życia, dokonań i sławy Ryszarda Riedla z zespołu "Dżem". Wstęp do biogramu artysty
    • Zbigniew Biernacki, "Częstochowa na dawnej pocztówce", Wydawnictwo Kolekcjoner, Opole 1999 (recenzja)
    • Recenzja pracy Adama Królikowskiego "Epopeja Celtów", Częstochowa 2000