polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Rozprawy doktorskie

Publication structure:
 • Rozprawy doktorskie
  • Ogólnopolska reprezentacja powiatowych związków komunalnych w II Rzeczypospolitej. Od Związku Sejmików Powiatowych Rzeczypospolitej Polskiej do Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wpływ wybranych związków metali na elektryczne właściwości błon lipidowych
  • Wybrane badania w dziedzinie kwasów aminoalkilofosfonowych
  • Analiza nanostruktury polimerowych soczewek kontaktowych z wykorzystaniem spektroskopii czasów życia pozytonów PALS
  • Obraz wojny obronnej 1939 r. w świetle ówczesnej prasy polskiej
  • Studium stanu nadprzewodzącego w jedno- i wielopasmowych układach fizycznych o parowaniu elektronowo-fononowym
  • Biodegradowalne poliestry jako materiały opakowaniowe dla przemysłu kosmetycznego
  • Nadprzewodnictwo o wysokich wartościach temperatury krytycznej w ramach formalizmu Eliashberga
  • Geopoetyka samotności. Twórczość Johna Maxwella Coetzeego w świetle interpretacji geokrytycznej
  • Charakterystyka spektroskopowa i struktura elektronowa sześciokoordynacyjnych kompleksów Fe-porfiryn zawierających ligandy imidazolu, histydyny i β-pikoliny
  • Alternatywne światy Marcina Wolskiego wobec tradycji powieści historycznej
  • Właściwości i model teoretyczny optycznie stymulowanej luminescencji chlorku sodu dla dozymetrii promieniowania jonizującego
  • Synteza i badania spektroskopowe wybranych związków kompleksowych lantanowców(III) do luminescencyjnego oznaczania tlenu i temperatury
  • Historia i historie w twórczości Marii Czapskiej
  • Obrzeża genologii. Gatunki literackie obecne w tekstach polskich wykonawców hip-hopowych
  • Obraz Wielkiej Brytanii w polskim i angielskim podróżopisarstwie w latach 1790-1839
  • Nastroje społeczne i postawy Ślązaków na Górnym Śląsku w kontekście polityki zagranicznej państwa polskiego w latach 1945−1950
  • Otrzymywanie biodegradowalnych polimerów i mieszanin polimerowych oraz ocena ich przydatności dla zastosowań w systemach kontrolowanego uwalniania w agrochemii
  • Analiza stanu nadprzewodzącego poza standardowym schematem Eliashberga
  • Obieg literatury elektronicznej w perspektywie elitarności
  • W stronę literacko-filozoficznej koinè. Studium o pismach Karola Libelta
  • Życie kulturalne Bytomia w latach 1945-1970 w świetle wspomnień, artykułów prasowych i archiwaliów
  • Organizacja i ustrój diecezji częstochowskiej w latach 1964-1984
  • Syntezy, struktury, widma oscylacyjne i obliczenia metodami DFT nowych kompleksów metali z N, O-donorowymi ligandami na bazie indolu i 7-azaindolu
  • W cieniu. Biografia w twórczości Jerzego Siewierskiego
  • Analiza stanu nadprzewodzącego indukującego się w układach o stechiometrii H2S, LaH10 oraz w wodorze
  • Nowy Człowiek w utopii „Nowych Dróg” i jego literackie konteksty
  • The influence of environment on the electronic and optical properties of thin-film composite materials
  • Twórczość Danuty Mostwin i przemiany tożsamości polskiego emigranta w USA
  • Własności optyczne kompozytów zawierających wybrane związki spiro
  • Opis teoretyczny kondensatu nadprzewodzącego o niestandardowych właściwościach termodynamicznych
  • Kategoria obłędu we współczesnej powieści polskiej. Konteksty literatury antycznej
  • Theoretical study of I-III-VI2 group chalcopyrite crystals for photovoltaic application
  • Syntezy, struktury, widma oscylacyjne i obliczenia metodami DFT kompleksów halogenopochodnych 7-azaindolu z jonami Pd(II) i Pt(II)
  • Wpływ zastosowania ortokorekcji na krótko i długoterminowe zmiany w układzie optycznym oka
  • Kobieta trzydziestoletnia. Ciąg dalszy nastąpi
  • Polskie tematy w twórczości księcia Piotra Wiaziemskiego (1817-1831)
  • Inkluzje graficzne - koegzystencja postindustrialnych struktur betonowych i materii ludzkiego ciała
  • Utopia i fantastyka w twórczości Tadeusza Bułharyna (1789-1859)
  • Narracje historyczne w komiksach amerykańskich i latynoameykańskich XX i XXI wieku
  • Samoistny opóźniony rozwój mowy
  • Diagramy fazowe oraz struktury związków międzymetalicznych układów trójskładnikowych na bazie cyrkonu
  • Synteza, struktura oraz właściwości elektrochemiczne stopów R₁₋ᵪTᵪNᵢ (R - metale ziem rzadkich, T - Ti, Zr) jako materiałów elektrodowych dla ogniw wodorkowych
  • Zwierzyniec Orzeszkowej. Studium o zwierzętach i ludziach w piśmiennictwie Elizy Orzeszkowej
  • Mowy sejmowe Kazimierza Nestora Sapiechy (1757-1798) - antyk w dialogu z oświeceniem
  • Photoactive hybrid structures based on TiO2 for photovoltaic applications - a computational approach