polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
[rec.] Andrzej Bańkowski, Opuscula linguistica selecta, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2011, ss. 297
Found : 50
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Język reklamy - na przykładzie wybranych sloganów promujących piwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Język pop-teologiczny Szymona Hołowni

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kształcenie umiejętności językowych uczniów z wykorzystaniem programu "Gimnazjodys"

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pozawerbalna ekspresja polityków w debacie telewizyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

O niektórych aspektach komunikatywności politycznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pozajęzykowe środki kreowania wizerunku polityka - obserwacje wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Język polski jako wykładowy a nauczanie religii mojżeszowej w szkołach wyznaniowych żydowskich we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Współdziałanie Rady Języka Polskiego z organami administracji publicznej w zakresie ochrony języka polskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sprawozdanie z VIII Międzyuczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej Język - Teatr - Literatura

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

O zapożyczeniach w sportowej odmianie języka polskiego na podstawie wywiadów prasowych przeprowadzanych z przedstawicielami środowiska siatkarskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[rec.] J. Kuć, Antroponimia pogranicza podlasko-mazowieckiego (na podstawie XVII-wiecznych ksiąg parafialnych z Mokobód), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011, ss. 283

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

O komunikowaniu parawerbalnym i niewerbalnym w dyskusji sejmowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wielowymiarowość pojęcia "dyskursu" na przykładzie obchodów Święta Niepodległości - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dwujęzyczna pruska szkoła elementarna na Śląsku w świetle protokołów Inspekcji Szkolnej w Opolu z XIX wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography