polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wpływ struktury krystalicznej p-sześciofenylu na transport nośników ładunku
Found : 74
View:
1. 

Własności elektryczne cienkich warstw 1,4-cis-polibutadienu: SiC

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Transport nośników ładunku w dyskotycznych ciekłych kryształach badany metodą pomiaru przejściowego fotoprądu skrośnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dipolowe pułapki nośników ładunku w polimerach. Badania kwantowo-chemiczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Fotogeneracja nośników ładunku w obecności pułapek w warstwach organicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wpływ modyfikatorów wielofunkcyjnych na stopień krystaliczności i właściwości mechaniczne polietylenu małej gęstości

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Morfologia a struktura i warunki wzrostu kryształów antracenu

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nanomateriały malekularne, ich własności elektryczne i magnetyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Heterozłącze organiczne pentacen-perylen: własności fotoelektryczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Właściwości dielektyczne spolaryzowanego polietylenu modyfikowanego maleinianem dodecylowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Struktura wody w liotropowych fazach ciekłokrystalicznych związku celulozy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Symulacje molekularno-dynamiczne materiałów typu "guest-host" - struktura i własności mieliniowo-optyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Właściwości termiczne faz ciekłokrystalicznych 4-heksyloksybenzylideno-4'-alkiloksyanilin

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wpływ stopnia usieciowania oraz zawartości chromoforu w kompozycji epoksydowej madyfikowanej 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolem na właściwości fotoluminescencyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Przedstawienie wybranych parametrów i ich wpływ na własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wpływ częściowego porządkowania pierścieni karbazolowych w PVK na ruchliwość unoszenia dziur

Find similar objects  |  Add to bibliography