polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wpływ stopnia usieciowania oraz zawartości chromoforu w kompozycji epoksydowej madyfikowanej 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolem na właściwości fotoluminescencyjne
Found : 35
View:
1. 

Właściwości luminescencyjne usieciowanej kompozycji epoksydowej modyfikowanej pochodną karbazolu w zakresie temperatur 82 K - 293 K

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wpływ modyfikatorów wielofunkcyjnych na stopień krystaliczności i właściwości mechaniczne polietylenu małej gęstości

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Własności elektryczne cienkich warstw 1,4-cis-polibutadienu: SiC

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Właściwości optyczne polimerowych soczewek kontaktowych miękkich stosowanych w leczeniu wad wzroku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Przedstawienie wybranych parametrów i ich wpływ na własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Morfologia i własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Badania anizotropii dielektrycznej w fazie nematycznej 6CB jako funkcji temperatury

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography