polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Antyferroelektryczne uporządkowanie w fazie smektycznej A silnie polarnego 4-undecyloksybenzoesanu 4'-nitrotiofenolu
Found : 74
View:
1. 

Niearrheniusowskie mody dielektryczne w ferroelektrycznych ciekłych kryształach

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przejścia fazowe w nowych solach BEDT-TTF z dużymi anionami organicznymi

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przejścia fazowe w warstwach zaadsorbowanych na powierzchniach cylindrycznych nanoporów - korelacja z mechanizmem

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Badania anizotropii dielektrycznej w fazie nematycznej 6CB jako funkcji temperatury

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Morfologia a struktura i warunki wzrostu kryształów antracenu

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Efekt podwójnej sensybilizacji w nowych fotorefrakcyjnych układach hybrydowych PVK - nanocząsteczki LiNbO3

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dynamika kolektywnych modów ferroelektrycznych w układach nanodyspersyjnych aerosil-ferroelektryczny ciekły kryształ

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Fotorefrakcyjne ciekłe kryształy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ciekłe kryształy z wiązaniem wodorowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Badanie wpływu polarności rozpuszczalnika na właności spektralne calix[n]aren

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Nanomateriały malekularne, ich własności elektryczne i magnetyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ciekłokrystaliczny polimorfizm 4-nitro-4'-alkiloksystilbenów

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Przedstawienie wybranych parametrów i ich wpływ na własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Morfologia i własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Badania objętości swobodnej w fotopolimeryzowanych oligoetero-akrylanach metodą anihilacji pozytonów

Find similar objects  |  Add to bibliography