polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Badanie własności strukturalnych polialkilotiofenów metodą dynamiki malekularnej
Found : 74
View:
1. 

Badania dynamiki molekularnej (4-apyH)SbCl4 metodami NMR i IINS

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Badania dynamiki molekularnej etisteronu metodami NMR i IINS

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przedstawienie wybranych parametrów i ich wpływ na własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Morfologia i własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dynamika kolektywnych modów ferroelektrycznych w układach nanodyspersyjnych aerosil-ferroelektryczny ciekły kryształ

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Heterozłącze organiczne pentacen-perylen: własności fotoelektryczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nanomateriały malekularne, ich własności elektryczne i magnetyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Badanie wpływu polarności rozpuszczalnika na właności spektralne calix[n]aren

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Symulacje molekularno-dynamiczne materiałów typu "guest-host" - struktura i własności mieliniowo-optyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Własności elektryczne cienkich warstw 1,4-cis-polibutadienu: SiC

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Otrzymywanie nanokompozytów polimerowych z udziałem nanorurek węglowych metodą "in situ"

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Badanie anharmoniczności drgań w optycznie nieliniowym krysztale o-metylo-p-nitroaniliny (MNA)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dipolowe pułapki nośników ładunku w polimerach. Badania kwantowo-chemiczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Badania objętości swobodnej w fotopolimeryzowanych oligoetero-akrylanach metodą anihilacji pozytonów

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Morfologia a struktura i warunki wzrostu kryształów antracenu

Find similar objects  |  Add to bibliography