polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wpływ modyfikatorów wielofunkcyjnych na stopień krystaliczności i właściwości mechaniczne polietylenu małej gęstości
Found : 75
View:
1. 

Właściwości dielektyczne spolaryzowanego polietylenu modyfikowanego maleinianem dodecylowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Własności elektryczne cienkich warstw 1,4-cis-polibutadienu: SiC

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wpływ stopnia usieciowania oraz zawartości chromoforu w kompozycji epoksydowej madyfikowanej 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolem na właściwości fotoluminescencyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Właściwości luminescencyjne usieciowanej kompozycji epoksydowej modyfikowanej pochodną karbazolu w zakresie temperatur 82 K - 293 K

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Badania objętości swobodnej w fotopolimeryzowanych oligoetero-akrylanach metodą anihilacji pozytonów

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Właściwości termiczne faz ciekłokrystalicznych 4-heksyloksybenzylideno-4'-alkiloksyanilin

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wpływ struktury krystalicznej p-sześciofenylu na transport nośników ładunku

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Morfologia a struktura i warunki wzrostu kryształów antracenu

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Efekt podwójnej sensybilizacji w nowych fotorefrakcyjnych układach hybrydowych PVK - nanocząsteczki LiNbO3

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dynamika kolektywnych modów ferroelektrycznych w układach nanodyspersyjnych aerosil-ferroelektryczny ciekły kryształ

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Fotorefrakcyjne ciekłe kryształy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ciekłe kryształy z wiązaniem wodorowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Niearrheniusowskie mody dielektryczne w ferroelektrycznych ciekłych kryształach

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Badanie wpływu polarności rozpuszczalnika na właności spektralne calix[n]aren

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nanomateriały malekularne, ich własności elektryczne i magnetyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography