polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Własności elektryczne cienkich warstw 1,4-cis-polibutadienu: SiC
Found : 74
View:
1. 

Wpływ struktury krystalicznej p-sześciofenylu na transport nośników ładunku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Właściwości dielektyczne spolaryzowanego polietylenu modyfikowanego maleinianem dodecylowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Heterozłącze organiczne pentacen-perylen: własności fotoelektryczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nanomateriały malekularne, ich własności elektryczne i magnetyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wpływ modyfikatorów wielofunkcyjnych na stopień krystaliczności i właściwości mechaniczne polietylenu małej gęstości

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Badania objętości swobodnej w fotopolimeryzowanych oligoetero-akrylanach metodą anihilacji pozytonów

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wpływ stopnia usieciowania oraz zawartości chromoforu w kompozycji epoksydowej madyfikowanej 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolem na właściwości fotoluminescencyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Właściwości luminescencyjne usieciowanej kompozycji epoksydowej modyfikowanej pochodną karbazolu w zakresie temperatur 82 K - 293 K

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Elektromodulacja fluorescencji próżniowo naparowanych warstw dendrymerów aminowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przedstawienie wybranych parametrów i ich wpływ na własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Morfologia i własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Symulacje molekularno-dynamiczne materiałów typu "guest-host" - struktura i własności mieliniowo-optyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Badanie własności strukturalnych polialkilotiofenów metodą dynamiki malekularnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Właściwości termiczne faz ciekłokrystalicznych 4-heksyloksybenzylideno-4'-alkiloksyanilin

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Morfologia a struktura i warunki wzrostu kryształów antracenu

Find similar objects  |  Add to bibliography