polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 6-7
Found : 36
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Własności elektryczne cienkich warstw 1,4-cis-polibutadienu: SiC

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Właściwości dielektyczne spolaryzowanego polietylenu modyfikowanego maleinianem dodecylowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wpływ stopnia usieciowania oraz zawartości chromoforu w kompozycji epoksydowej madyfikowanej 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolem na właściwości fotoluminescencyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Właściwości luminescencyjne usieciowanej kompozycji epoksydowej modyfikowanej pochodną karbazolu w zakresie temperatur 82 K - 293 K

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Porównanie przybliżeń GOK i MOK w opisie procesów termoluminescencji

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Własności kompozytów na bazie grafitu ekspandowanego wyznaczone metodą emisji akustycznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spectrally resolved thermoluminescence measurements in poly(N-vinylcarbazole) blends

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wpływ struktury krystalicznej p-sześciofenylu na transport nośników ładunku

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Badania objętości swobodnej w fotopolimeryzowanych oligoetero-akrylanach metodą anihilacji pozytonów

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wpływ modyfikatorów wielofunkcyjnych na stopień krystaliczności i właściwości mechaniczne polietylenu małej gęstości

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Theory and numerical simulation of thermally stimulated currents due to discharge of excess charge carriers

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Antyferroelektryczne uporządkowanie w fazie smektycznej A silnie polarnego 4-undecyloksybenzoesanu 4'-nitrotiofenolu

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography